‘विवेकशील–साझा पार्टीको दर्शन कल्याणकारी लोतकन्त्र हो’